Privacystatement

Vanaf 25 mei wordt de Wet Bescherming Peroonsgegevens (WBP) vervangen door de nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Aangezien wij zorgvuldig met de verwerking van uw persoonsgegevens willen blijven omgaan, willen wij u hier graag duidelijk en transparant over informeren. Als u ervoor kiest ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

ZZPverloning.nl is overtuigd van het feit dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexmedewerkers, werknemers, relaties en bezoekers van haar website van groot belang is. Onze privacystatements worden daarom aangepast aan de nieuwe regels. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de vereisten van de WBP.

Over ons

ZZPverloning.nl is gevestigd te Grou, De Finnen 10, 9001 XW en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (verantwoordelijke in de zin van de WBP).

Technische informatie en cookies

Onze website kan over het algemeen bezocht worden zonder dat al uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net als andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers die onze website bezoeken:

 • Het Internet Protocol (IP-)adres van uw computer;
 • Het IP-adres van uw Internet Service Provider;
 • Datum en tijd van toegang tot onze website;
 • Het internetadres van de website vanwaar u doorgelinkt bent;
 • Het besturingssysteem dat wordt gebruikt;
 • De onderdelen en pagina’s die u bezocht;
 • De informatie die u heeft bekeken.

Tevens ontvangen wij informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of download van onze website.

Bovenstaande technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en door onze systeembeheerder, om de website en het gebruik ervan te optimaliseren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

ZZPverloning.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken met de analyse tools Google Analytics. Hier maken wij gebruik van om te kunnen bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons verder om onze website te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen, bij een vervolgbezoek op de site kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hierover meer lezen in onze Cookieverklaring.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens verzamelen en verwerken wij vanaf het moment dat u:

 • Zelf uw gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • Zich inschrijft op ons kantoor;
 • Op een andere wijze zich aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Gegevens kunnen wij ook verzamelen indien u deze geplaatst heeft op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening. In dat geval zullen wij u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze Privacyverklaring. Indien u geen interesse heeft kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens om niet benaderd te worden door ons te kunnen waarborgen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening bestaande uit bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, payroll, persoonlijke ontwikkeling, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt om:

 1. U informatie/aanbiedingen te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd.
 2. U te benaderen voor nieuwsbrieven, commerciële aanbiedingen en acties die voor u interessant kunnen zijn, enkel en alleen indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
 3. Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij wij ook gebruik kunnen maken van testresultaten uit assessments, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is) etc.
 4. Een werknemers-, personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en de hiervoor noodzakelijke administratie uit te voeren.
 5. Re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan vanuit de overheid opgelegde doelen om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 6. Een opdracht bij een opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 7. Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen vallen.
 8. Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het uitoefenen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 9. Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 10. Premiekortingen, subsidies etc. aan te vragen.
 11. Wet- en regelgeving na te kunnen leven indien wij een werknemers-, personeels-/bemiddelingsrelatie met u aangaan.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen; een deel van deze gegevens is verplicht om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op uw wensen/kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens.

Specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum Vitae, informatie over opleiding(en), stages en werkervaring;
 • Gegevens over gevolgde trainingen/opleidingen en/of testen die u zelf of via ons heeft gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere relevante gegevens in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld getuigschriften en/of referenties;
 • Pasfoto/video – op vrijwillige basis.

Wanneer u voor ZZPverloning.nl gaat werken/werkzaam bent/heeft gewerkt:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • Overige gegevens gerelateerd aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over ras, godsdienst/levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag legt ZZPverloning.nl alleen vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven of indien dit volgens de wet is toegelaten.

Het delen van uw persoonsgegevens

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers) delen?

ZZPverloning.nl kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijv. gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook in overige gevallen, wanneer wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.

Verstrekking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doeleinden genoemd onder “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij in acht nemen, zijn conform de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen genoemd in de AVG.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor ZZPverloning.nl heeft gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, opleiding, werkervaring, testresultaten etc.) zijn bij ons beschikbaar tot twee jaar na het eerste contact indien u niet voor ons heeft gewerkt. U krijgt na twee jaar van ons een bericht dat u bij ons ingeschreven staat.

Op het moment dat u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uit laten schrijven. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door ZZPverloning.nl.

Indien u voor ZZPverloning.nl werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het einde van uw dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn langer beschikbaar voor ons, dit is voor claims, audits en fiscale verplichtingen bedoeld.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u dit aangeven bij ons. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door ZZPverloning.nl. Uw persoonsgegevens worden dan na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor ZZPverloning.nl onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Hieronder vallen contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee ZZPverloning.nl een zakelijke relatie onderhoudt.

ZZPverloning.nl verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor:

 1. Het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 2. Een zakelijke relatie te onderhouden;
 3. Een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Van zakelijke relaties verwerken wij onder andere de volgende persoonsgegevens: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. Wij kunnen de van zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijv. gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen en in alle andere gevallen waarin ZZPverloning.nl hiertoe verplicht kan worden, bijv. door een gerechtelijk bevel of vonnis.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen risico’s. Dit doen wij aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerden toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ZZPverloning.nl met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door ZZPverloning.nl, kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via ZZPverloning.nl, De Finnen 10, 9001 XW, Grou of via info@zzpverloning.nl. Ook zijn wij telefonisch te bereiken op het nummer 058- 8330001. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij dit direct te melden.

Wijzigingen

ZZPverloning kan om uiteenlopende redenen veranderingen, wijzigingen of aanvullingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. Het meest actuele Privacystatement is te vinden op de website van ZZPverloning.nl. Deze versie is opgesteld in september 2023.